Key: 
all keys
Genre: 
Jazz
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
C
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
D
Genre: 
Jazz
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
G
Genre: 
Jazz
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
G
Tempo: 140 bmp
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
C
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
3.166665
Average: 3.2 (6 votes)
Play Jam Track
Key: 
C
Tempo: 140 bmp
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
all keys
Genre: 
Jazz
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
A# Bb
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track
Key: 
A# Bb
Genre: 
Jazz
Scales suggestion: 
Vote: 
0
No votes yet
Play Jam Track

PagesShare: