A phrygian mode

A phrygian bass modes

A# Bb phrygian mode

a sharp phrygian bass modes

B phrygian mode

B phrygian bass modes

C phrygian mode

C phrygian bass modes

C# Db phrygian mode

C# Db phrygian bass modes