A aeolian mode

A aeolian bass modes

A dorian mode

A dorian bass modes

A ionian mode

A ionian bass modes

A locrian mode

A locrian bass modes

A lydian mode

A lydian bass modes