B aeolian mode

B aeolian bass modes

B dorian mode

B dorian bass mode

B ionian mode

B ionian bass modes

B locrian mode

B locrian bass modes

B lydian mode

B lydian bass modes