C aeolian mode

c aeolian bass modes

C dorian mode

c dorian bass modes

C ionian mode

C ionian bass modes

C locrian mode

C locrian bass modes

C lydian mode

C lydian bass modes