D aeolian mode

D aeolian bass modes

D dorian mode

D dorian bass modes

D ionian mode

D ionian bass modes

D locrian mode

D locrian Bass modes

D lydian mode

D lydian bass modes