F aeolian mode

bass modes

F dorian mode

F dorian bass modes

F ionian mode

F ionian bass modes

F locrian mode

F locrian bass modes

F lydian mode

F lydian bass modes