G aeolian mode

G aeolian bass modes

G dorian mode

G dorian bass modes

G ionian mode

G ionian bass modes

G locrian mode

G locrian bass modes

G lydian mode

bass modes